Ampe kế kìm Extech 380941 (AC / DC 200A)

  • Do dòng 200A AC & 40A DC.
  • Giữ dữ liệu, chế độ Min / Max và Auto về 0.
  • Phạm vi dòng thấp và độ phân giải DC 10mA.