Ampe kìm đo công suất Extech 380976-K

  • Đo dòng 1000A AC / DC
  • 600kW và các chỉ số công suất liên quan
  • True RMS
  • Giữ dữ liệu, chức năng Min / Max