Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1061

• True RMS có thể đo và biểu thị dạng sóng bị biến dạng
• 6040 đếm với hiển thị biểu đồ thanh
• Chức năng MIN / MAX cho phép ghi lại giá trị tối thiểu & tối đa
• Hàm REL (giá trị tương đối) để chỉ ra biến thể đo lường