Quang kế Ammonia Hanna HI97733

Nhà sản xuất:
  • Mức amoniac cao – 0 đến 100,00 mg / L (dưới dạng NH 4 +N)
  • Không làm nóng thời gian trước khi đo
  • Chế độ hướng dẫn cho hướng dẫn từng bước