Máy đo độ bền PCE-2900

  • Điều kiện hoạt động : 10 … 50 ° C / 50 … 122 ° F tối đa 90%  
  • Khích thước : 160 x 80 x 35 mm
  • Cân nặng : 350 g