Máy phân tích công suất Kyoritsu 6300-00

• 4 loại hệ thống dây điện
_ 1 pha – 2 dây (1ch) (2ch), (3ch)
_ 1 pha – 3 dây
_ 3 pha – 3 dây
_ 3 pha – 4 dây