Máy đo tốc độ gió, nhiệt độ Lutron AM-4214SD

  • Đo nhiệt độ 0 to 50 /32 to 122 ℃℉, 
  • Nhiệt độ loại K -50.0 – 100.0 ℃
  • Nhiệt độ loại J -50.0 – 100.0 ℃