Máy lọc không khí gia đình IQAIR HEALTHPRO 100

  • Hiệu suất thanh lọc không khí CADR: vật chất hạt: 500.1 m³/h.
  • Tốc độ gió: 1: 50m³/h; 2: 100m³/h; 3: 170m³/h; 4:240m³/h; 5: 330m³/h; 6:470m³/h.
  • Công suất tiêu thụ: 20-135W.
  • Khả năng tích lũy thanh lọc CCM: vật chất hạt: 1013788 mg.