Máy Quang Đo Màu Nước Sạch HI97727

Nhà sản xuất:

– Đo màu của nước sạch từ 0 đến 500 mg/L PCU

– Độ phân giải lên đến 1 PCU

– Hiệu chuẩn tự động.

– Ghi dữ liệu.

– Hướng dẫn từng bước trên màn hình.

– Là phiên bản mới và hoàn hảo hơn HI96727.

– Dung dịch CALCheck chuẩn mua riêng.