Phần mềm phân tích trở kháng Hioki IM9000

• IM9000 có thể tự động lựa chọn mô hình mạch tương thích để giảm thiểu sự khác biệt giữa các chỉ số đo.

• Có chức năng chấp nhận/ từ chối các hệ số lượng cơ học L, C và R

• Phân tích chi tiết các yếu tố cộng hưởng của một bộ phận áp điện hoặc điện dẫn