Ampe kìm Sanwa DCM660R

  • ACA : 66/660A /2%
  • ACV : 600V/1.2%
  • DCV : 600V/1%
  • Điện trở: 660Ω/1%