Bộ nguồn lập trình BK Precision 9171B

  • Thông số đầu ra:
    + Dải thấp: 0~10V, 0~10A
    + Dải cao: 0~20V, 0~5A