Máy đo điện trở cách điện Kyoritsu 3321A

Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3321A, Kyoritsu K3321A – Điện áp thử DC : 250V/500V/1000V Giải đo định mức max : 50MΩ/100MΩ/2000MΩ

Sản phẩm bị ngưng sản xuất