Máy phân tích chất lượng điện năng Prova 6830A + 3009

  • Phân tích công suất cho 3P4W, 3P3W, 1P2W, 1P3W
  • Giá trị RMS True (V123 và I123)
  • Công suất hoạt động (W, KW, MW, GW)
  • Công suất biểu kiến ​​và phản kháng (KVA, KVAR)