Súng đo nhiệt độ cơ thể Ensure Gold

  • Báo sốt bằng âm thanh và ánh sáng.
  • Giới hạn đo: Nhiệt độ cơ thể 32 – 42,5 độ C / 89,6 – 108.0 độ F.
  • Nhiệt độ môi trường: 0 – 100 độ C / 32 – 212 độ F.
  • Độ sai lệch: 0,1 độ C / 0,1 Độ F.