Bộ nguồn xoay chiều BK precision 9832

  • 90 VAC to 250 VAC
  • 1 Output
  • 300 VDC
  • 10 A