Bộ hiệu chuẩn PCE-LOC 20

– Chế độ mô phỏng và đo lường đồng thời
– Hoạt động pin
– Đối với mA, mV và V